MH TYPE 1 페이지

close_btn

우일산업 제품을 검색해보세요

search_btn 검색
캐스터 ㅣ CASTERS

MH SERIES(국산)

모델명 회전형 고정형 바퀴타입 바퀴외경 허용하중 전체높이
- -
MH1230-PU
열람중
PU 76mm 180kg 106mm
MH1230-PRO
열람중
PRO 76mm 180kg 106mm
MH1230-NYL
열람중
NYL 76mm 180kg 106mm
MH1230-HPU
열람중
HPU 76mm 180kg 106mm
MH1240-PU
열람중
PU 100mm 200kg 137mm
MH1240-PRO
열람중
PRO 100mm 200kg 137mm
MH1240-NYL
열람중
NYL 100mm 200kg 137mm
MH1240-HPU
열람중
HPU 100mm 200kg 137mm
MH1250-PU
열람중
PU 126mm 250kg 162mm
MH1250-PRO
열람중
PRO 126mm 250kg 162mm
MH1250-NYL
열람중
NYL 126mm 250kg 162mm
MH1250-HPU
열람중
HPU 126mm 250kg 162mm
MH2640-PU
열람중
PU 101mm 320kg 143mm
MH2640-PRO
열람중
PRO 101mm 320kg 143mm
MH2640-MIR
열람중
MIR 101mm 320kg 143mm
MH2640-HPU
열람중
HPU 101mm 320kg 143mm
MH2650-PU
열람중
PU 126mm 360kg 165mm
MH2650-PRO
열람중
PRO 126mm 360kg 165mm
MH2650-MIR
열람중
MIR 126mm 360kg 165mm
MH2650-HPU
열람중
HPU 126mm 360kg 165mm
MH2660-PU
열람중
PU 151mm 360kg 190mm
MH2660-PRO
열람중
PRO 151mm 360kg 190mm
MH2660-MIR
열람중
MIR 151mm 360kg 190mm
MH2660-HPU
열람중
HPU 151mm 360kg 190mm
MH2680-PU
열람중
PU 202mm 400kg 241mm
MH2680-PRO
열람중
PRO 202mm 400kg 241mm
MH2680-MIR
열람중
MIR 202mm 400kg 241mm
MH2681-PU
열람중
PU 202mm 400kg 241mm
MH2681-PRO
열람중
PRO 202mm 400kg 241mm
MH2681-MIR
열람중
MIR 202mm 400kg 241mm

검색