WIC TYPE 1 페이지

close_btn

우일산업 제품을 검색해보세요

search_btn 검색
캐스터 ㅣ CASTERS

WIC SERIES

모델명 평판형(F) 일자형(S) 바퀴타입 바퀴외경 허용하중 전체높이
F-TYPE S-TYPE
WIC-2.5
열람중
카다로그 기준 63mm 50kg 85mm
WIC-2
열람중
카다로그 기준 50mm 50kg 66mm
WIC-1.5
열람중
카다로그 기준 38mm 10kg 19.5mm
WIC-1
열람중
카다로그 기준 27mm 5kg 39mm

검색