WIM TYPE 1 페이지

close_btn

우일산업 제품을 검색해보세요

search_btn 검색
캐스터 ㅣ CASTERS

WIM SERIES

모델명 평판체결형 볼트체결형 바퀴타입 바퀴외경 허용하중 전체높이
F-TYPE S-TYPE
WIM-600
열람중
나일론 60mm 600kg 90mm
WIMT-600
열람중
나일론 60mm 600kg 90mm
WIM-800
열람중
나일론 75mm 800kg 108mm
WIMT-800
열람중
나일론 73mm 800kg 106.5mm
WIM-1500
열람중
나일론 100mm 1,500kg 148mm
WIM-600
열람중
우레탄 60mm 600kg 90mm
WIM-800
열람중
우레탄 75mm 800kg 108mm

검색